Privacy Statement GeoBoot

GeoCenter respecteert de privacy van alle kandidaten en opdrachtgevers en bezoekers van zijn site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan GeoCenter verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Het privacystatement is van toepassing op alle sites van GeoCenter en aan zijn gelieerde ondernemingen.

Om de dienstverlening die GeoCenter beschikbaar stelt goed uit te voeren, verzamelen en verwerken wij de persoonsgegevens van iedereen met wie GeoCenter een samenwerking aan gaat. GeoCenter zal zorgvuldig en verantwoord met uw gegevens om gaan.

Met dit privacystatement wil GeoCenter u duidelijk maken waarom GeoCenter bepaalde informatie verzamelt, hoe GeoCenter uw privacy beschermt, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden GeoCenter de informatie aan u of anderen verstrekken. De werkwijze van GeoCenter is in overeenstemming gebracht met de Algemene verordening gegevensbescherming, waarin, samen met aanvullende documenten, nauwkeurig beschreven staat welke persoonsgegevens in relatie tot welke bedrijfsactiviteiten uw persoonsgegevens worden verwerkt en wat er met die gegevens gebeurt.

GeoCenter, gevestigd aan de Orderparkweg 24-2, 7312EP Apeldoorn, Kamer van Koophandel 52296512 en alle aan GeoCenter gelieerde organisaties ondersteunen samen civiele ontwerpprocessen, verwerking van landmeetkundige data en ontwikkeling van software. GeoCenter bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is dus aan te merken als (verwerkings)verantwoordelijke in de zin de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

GeoCenter verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens achterlaat op onze website geocenter.nl of u aangeeft gebruik te willen maken van de dienstverlening die GeoCenter aanbiedt, zoals bijvoorbeeld offerteaanvragen en het gebruik van diensten en applicaties.

Als u aan GeoCenter persoonsgegevens verstrekt, is dit privacy beleid daarop van toepassing. Wanneer u uw persoonsgegevens heeft verstrekt, digitaal of via inschrijving, zal GeoCenter deze opnemen in haar bestand t.a.v. onze werkzaamheden, advies en activiteiten.

Welke gegevens verzamelen we?

  • NAW-gegevens: (bedrijfs)naam, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, factuurgegevens.
  • Bij gebruik van onze applicaties: IP-adressen, gebruikersnaam, bedrijfsnaam

IP-adressen

GeoCenter kan informatie verzamelen omtrent uw computer. Hier moet onder worden verstaan (indien beschikbaar) uw IP-adres en besturingssysteem voor systeemadministratiedoeleinden. Er wordt hierbij geen identiteit vermeld.

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Alle eerdergenoemde informatie/gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door GeoCenter worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

  • werking van software te kunnen waarborgen;
  • gericht benaderen van bestaande klanten en mogelijk geïnteresseerden.

Met wie kan GeoCenter uw persoonsgegevens delen?

GeoCenter kan uw persoonsgegevens delen aan opdrachtgevers en verwerkers die namens GeoCenter diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties.

Hoelang bewaart GeoCenter uw gegevens?

GeoCenter bewaart uw gegevens zolang dit noodzakelijk is voor het/de doel(en) van GeoCenter alsmede ter uitvoering van een overeenkomst, tevens worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig word geacht, wij hanteren daarbij de volgende termijnen:

- Voor softwaregegevens: tot einde overeenkomst;

- NAW gegevens bedrijven: minimaal 7 jaar (conform fiscale wetgeving);

Indien de toestemming niet wordt verleend of deze wordt tussentijds ingetrokken dan worden uw gegevens binnen 4 weken door GeoCenter verwijderd.

Uw persoonlijke rechten

Bij GeoCenter zijn we er ons van bewust dat, afhankelijk van het type dienstverlening waar u gebruik van maakt, u toegang heeft tot uw gegevens. U heeft als betrokkene een aantal rechten waaronder: dataportabiliteit, vergetelheid, recht op inzage, rectificatie, beperking en bezwaar. Indien u hier gebruik van wenst te maken kunt u ons mailen op info@geocenter.nl. Iedere betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, over het gebruik van de persoonsgegevens door GeoCenter. Wij zullen binnen 4 weken reageren op een dergelijk verzoek.

Beveiliging

GeoCenter heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. GeoCenter heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Ondanks de door GeoCenter genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. GeoCenter kan hiervoor nooit op enige wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden

GeoCenter besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. GeoCenter aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. De site van GeoCenter en/of socialmediakanalen kunnen van tijd tot tijd links bevatten van en naar websites met één van de partners van GeoCenter, relaties en/of adverteerders. Wanneer u besluit om op één van voorgenoemde links te klikken bent u zich er dan van bewust dat die websites tevens hun eigen privacy- en cookiereglement hebben. GeoCenter aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid m.b.t. eerder genoemde reglementen van derde partijen.

Toepasselijk recht

Op dit privacy statement is het Nederlands recht van toepassing.

Wijziging privacy statement

GeoCenter behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Op de website staat de laatste en geldende versie. GeoCenter beveelt u aan om de websites in de gaten te houden en de privacystatement regelmatig in te zien, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Datum laatste aanpassing: 9 juli 2018

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door GeoCenter, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@geocenter.nl t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming.